Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > Edebiyat Bölümü > Edebiyat > Güzel ve Anlamlı Sözler

Like Tree1Likes
  • 1 Post By SıLa

Abdulkadir Geylani (K.s) Sözleri


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki Güzel ve Anlamlı Sözler - kategorisi altındaki Abdulkadir Geylani (K.s) Sözleri isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 15.12.2012   #1
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.744
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Abdulkadir Geylani (K.s) Sözleri


Kur’an’dan, hakkýnda tartýþarak deðil, içindekilerle amel ederek faydalanýn.
Sûfî bâtýnýný ve zâhirini Allah’ýn Kitabýna ve Resulünün sünnetine uyarak arýtandýr. O, sâfiyeti arttýkça vücud denizinden çýkar; iradesini, dilek ve ihtiyarýný terkeder.
Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafýna Hakk’ýn zikri yazýlýr. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.
Sabýr, hayrýn temelidir.
Saðlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.
Mürid tevbesinin gölgesinde, murâd ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kâimdir.
Ýnanan kimse Allah’tan baþka kimseden korkmaz ve baþkasýndan hiçbir þey beklemez.
Zâhir fýkhýný öðren, sonra bâtýn fýkhýna yönel.
Allah’ýn muhabbetinde samimi olan, ne ayýp iþitir, ne de kulaðýna ayýp gider.
Müminin adeti önce düþünüp sonra konuþmaktýr. Münafýk ise önce konuþur, sonra düþünür.
Kendine bir aðýrlýk veren kimsenin hiçbir aðýrlýðý yoktur.
Hüzünsüz bir neþe ve darlýksýz bir bolluk olmaz.
Ýnsan Allah’a kalýbýyla deðil, kalbiyle ibadet eder.
Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakýnlýk) kazanýr. Bunu kazanýnca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya baþkasý için, neyin de hak ve batýl olduðunu bilir ve görür.
Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtýnî hükümlere riayet etmeyi ve her þeyden fânî olmayý gerektirir.
Yerini bilmeyene kader yerini öðretir.
Sahte rabler boyundan çýkarýlýp atýlmadýkça, sebeplerle iliþik kesilmedikçe, fayda ve zararý insanlardan bilmeyi terketmedikçe kurtuluþ mümkün deðildir.
Zâhir ilimleri görünen kýsmýn ýþýðýdýr. Bâtýn ilimleri ise görünmeyen kýsmýn.
Bâtýn bilgisi, seninle Rabbin arasýndaki ýþýktýr.
Kaderin gelmesinden rahatsýz olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan þey mutlaka gerçekleþir.
Bidâyetin [1] zorluklarýna sabrederseniz nihayetin [2] rahatý size ulaþýr.
Bidâyet sýkýntýdýr, nihâyet ise sükûn.
Sâlihlerin kalpleri faydayý da zararý da Rablerinden bilir.
Zühd ve tevhidi saðlam olan kiþi, halkýn elini ve varlýðýný görmez. Allah’tan baþka veren ve üstün kýlan görmez.
Sýddîk gözünün, güneþ ve ayýn deðil, Allah’ýn nuruyla bakar.
Hayânýn hakikati, yalnýzlýkta ve toplulukta Rab’dan utanmaktýr.
Kalp sýrra, sýr da Hakk’a itimat ederek sükûn bulur.
Her çeþit hayýr Allah katýnda, her çeþit þer de baþkalarýnýn yanýndadýr.
Ýnsanlar arasýnda zenginle fakir ayýrýmý yapan kurtuluþa eremez.
Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.
Geçim yollarýnýn yaratýcýsýný unutup geçim yollarýna takýlýp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!
Dünya bir topluluða, ahiret bir topluluða, Hak (c.c.) da bir topluluða aittir.
Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onlarýn sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.
Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapýdýr.
Hak’tan korkanýn korkusu arttýkça kalbi ona korkuyu unutmayý öðretir. Onu Hakk’a yakýnlaþtýrýr. Ona müjdeler verir.
Sûfîlerden biri demiþ ki: “Fâsýðýn yüzüne ancak ârif kullar güler.”
Bir þeyi hatýrlamak Allah’ý unutturuyorsa, o þey o kiþi için uðursuzdur.
Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz deðildir.
Sûfîler ‘niçin’i, ‘nasýl’ý, ‘yap’-‘yapma’yý unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmýþlardýr.
Sûfîler ahirete göre akýllý, dünyaya göre delidirler.
Hakk’ý bulursan eþyayý ondan görürsün. Ne düþmanýn kalýr, ne üzerinde hakkýn olan biri.
Allah’ý bilen kimsenin O’na karþý iradesi kalmaz.
Allah’tan baþka herþey puttur.
Allah’a ancak, O’ndan baþka herþeyi terkeden kimseler yaklaþabilir.
Eðer O’nu bilseydiniz baþkasýný inkar eder, sonra da O’nun gayrýsýný O’nun vasýtasýyla bilirdiniz.
Teslim ol, rahat bul.
Allah’ý arayan O’nu bulur.
Faydayý ve zararý Allah’ýn dýþýndakilerden bilenler Allah’ýn kulu deðildir.
Tövbe, yönetim deðiþikliðidir.
Sûfîlerden biri demiþ ki: “Ýnsanlar hakkýnda Allah’a uy, Allah hakkýnda insanlara uyma!”
O’nun uðrunda mücahede edene O hidayet yollarýný gösterir.
Veliliðin þartý gizlenmek, nebiliðin þartý açýklamaktýr.
Nasibin olaný kaybetmezsin, onu senden baþkasý yiyemez. O baþkasýnýn nasibi olmaz. Nasibini ona hýrs göstermekle elde edemezsin.
Günahlarýn kötü bir kokusu vardýr. Allah’ýn nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onlarý rezil etmezler.
Akýllý kimse ölümü düþünen ve kaderin getirdiðine razý olandýr.
Allah Teâlâ rýzýklarýn taksimini bitirmiþtir. Rýzýkta zerre miktarý artma ve eksilme olmayacaktýr.
Dünya herkesi boðacak kadar engin bir denizdir.
Þöyle denilmiþtir: “Þeriatýn þahitlik etmediði her hakikat zýndýklýktýr.”
Allah’ý tanýyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.
Zâhid olan kalptir, ceset deðil.
Ýlim kýlýç, amel el gibidir. El olmadan kýlýç kesmez. Kýlýç olmadan da el kesmez.
Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakýndýr.
Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancýdýr.
Bu iþin baþý Allah’tan baþka tanrý olmadýðýna þehadet etmek, son noktasý ise bütün nesneler ve davranýþlarýn birbirinin ayný olmasýdýr.
Nefsine hiçbir hâli ve makamý nispet etme!
Ademoðlunun baþýna gelen her türlü belâ, Rabbinden þikayet etmesi yüzündendir.
Amelinin karþýlýðýnda ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis deðildir.
Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ý isteyene ise ahirette zühd gerekir.
Kazayý engelleyen dua, yine kazayý önlemesi mukadder olan duadýr.
Herþeyde O’nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herþeyin ismi O’nun ismindendir.
Kur’an’ýn iki yönü vardýr: O’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.
Belâlar kula Cenab-ý Hakk’ýn kapýsýný çalmayý öðretir.
Derdi de yaratan O’dur, devayý da. O kendisini öðretmek için belâya mübtela kýlar. Böylece hem belâ verebileceðini, hem de bunu kaldýrabileceðini gösterir.
Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.
O’nu tanýsaydýnýz, O’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diðer uzuvlarýnýz her halinde edepli olurdu.
Sâlihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduðunda, “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.
Sûfîlerin yolculuklarý Hakk’a kurbiyet ülkesinde son bulur.
Yolculuk, kalbin yolculuðudur. Vuslat, sýrlarýn vuslatýdýr.
Allah’ýn takdirini O’nun aleyhine delil yapmayýn; çalýþýn, çabalayýn.
Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun deðildir. Bilakis biz çalýþýr, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
Sûfîler Allah Teâlâ’nýn Kendisinden baþka bir þey istemezler. Onlar nimeti deðil, nimet bahþedeni, halký deðil Hâlýk’ý isterler.
Sevenle sevmeyen rýza halinde deðil, hoþnutsuzluk halinde belli olur.
Marifet ve ilim, öz ile kabuðu birbirinden ayýrýr.
Akýllý kiþi, iþlerin baþlangýcýna deðil, sonucuna bakar.
Ýnsanlarýn çoðunun helaki, küçük günahlarý sebebiyledir.
Ýlim öyle bir þeydir ki sen bütün varlýðýný ona adadýðýn zaman o sana ancak bir parçasýný verir.
Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarýndan deðil, Allah erlerinin aðzýndan alýnýr.
Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.
Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ýn dýþýndaki her yerde gariptir.
Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sýrlarýn sevgilisidir.

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 18.12.2012   #2
Üye
BeRRaK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Dec 2012
Üye Numarası: 100
Arkadaşlar: 0
Konular:
Mesajlar: 83
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: BeRRaK is an unknown quantity at this point
Standart Cevap: Abdulkadir Geylani Sözleri

ALLAH Razı Olsun


(K.s) yazmayı unutmuşsunuz

Click the image to open in full size.
BeRRaK isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2012   #3
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.744
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Abdulkadir Geylani (K.s) Sözleri

Amin sizlerdende..
Hatirlatma icinde tesekkurler..
Duzenlendi

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 21.03.2013   #4
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.744
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Abdulkadir Geylani (K.s) Sözleri

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Tag Ekle
abdulkadirgeylani , anlamlisözler , dinisözler , geylani , güzelsözler , islamisözler , manidarsözler , sözleriabdulkadir


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Resimli Mevlana Sözleri SıLa Dini Resimler 2 12.03.2013 12:39
Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri'nden Nefsin Mertebeleri SıLa Tasavvufi Sohbetler 0 12.12.2012 22:17
Osmanlı Padişahlarının Sözleri - Osmanlı Sözleri SıLa Güzel ve Anlamlı Sözler 0 11.12.2012 15:53
Fethullah Gülen Sözleri YuReK Güzel ve Anlamlı Sözler 0 07.12.2012 14:52
ilahi sözleri - Hasan dursun Gül tanem eFe iLahi-eZGi SözLeri 0 26.11.2012 14:28


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları